เอกสารที่ใช้ในการขายรถมือสอง

เอกสารที่ใช้ในการขายรถมือสอง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีมีเล่มทะเบียน (ไม่ได้ผ่อนกับไฟแนนซ์)

– เล่มทะเบียนตัวจริง
– สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
– ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

กรณีรถยังผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่

– สัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)
– สำเนาทะเบียนรถ 1 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
– ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)